Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Đại số có đáp án

Với bộ Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 1 Đại số có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 8.

Đang xem: Bài tập toán lớp 8 chương 1

*

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

Bài 1: Tích

*

 bằng

A. 5x3y3

B. -5x3y3

C. -x3y3

D. x3y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2: Tích

*

 bằng

A. -2x4y5

B.

*

C. 2x5y4

D. -2x5y4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án cần chọn là: D

Bài 3: Thu gọn

*

, ta được

A. 12

B. 24

C. 24x2y

D. 12x2y

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5: Kết quả của phép tính (ax2 + bx – c).2a2x bằng

A. 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

B. 2a3x3 + bx – c

C. 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx

D. 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: (ax2 + bx – c).2a2x = 2a2x.(ax2 + bx – c)

= 2a2x.ax2 + 2a2x.bx – 2a2x.c

= 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6: Tích

*

 có kết quả bằng

A. 12a4b2 – 4a3b + a3b

B. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

C. 12a3b2 + 4a3b2 + 4a3b

D. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 12a4b2 – 4a3b + a3b = 4a3b.3ab – 4a3b.b + 4a3b.

*

= 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Đáp án cần chọn là: D

Bài 7: Kết quả của phép tính -4×2(6×3 + 5×2 – 3x + 1) bằng

A. 24×5 + 20×4 + 12×3 – 4×2

B. -24×5 – 20×4 + 12×3 + 1

C. -24×5 – 20×4 + 12×3 – 4×2

D. -24×5 – 20×4 – 12×3 + 4×2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: -4×2(6×3 + 5×2 – 3x + 1)

= (-4×2).6×3 + (-4×2).5×2 + (-4×2).(-3x) + (-4×2).1

= -24×5 – 20×4 + 12×3 – 4×2

Đáp án cần chọn là: C

Bài 8: Tích ( x- y)(x + y) có kết quả bằng

A. x2 – 2xy + y2

B. x2 + y2

C. x2 – y2

D. x2 + 2xy + y2

Hiển thị đáp án

Bài 9: Tích (2x – 3)(2x + 3) có kết quả bằng

A. 4×2 + 12x+ 9

B. 4×2 – 9

C. 2×2 – 3

D. 4×2 + 9

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (2x – 3)(2x + 3) = 2x.2x + 2x.3 – 3.2x + (-3).3

= 4×2 + 6x – 6x – 9 = 4×2 – 9

Đáp án cần chọn là: B

Bài 10: Giá trị của biểu thức P = -2x2y(xy + y2) tại x = -1; y = 2 là

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = -1; y = 2 vào biểu thức P = -2x2y(xy + y2) ta được

P = -2.(-1)2.2<(-1).2 + 22> = -4.2 = -8

Đáp án cần chọn là: B

Bài 11: Chọn câu sai.

A. Giá trị của biểu thức ax(ax + y) tại x = 1; y = 0 là a2.

B. Giá trị của biểu thức ay2(ax + y) tại x = 0; y = 1 là (1 + a)2.

C. Giá trị của biểu thức -xy(x – y) tại x = -5; y = -5 là 0.

D. Giá trị của biểu thức xy(-x – y) tại x = 5; y = -5 là 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Thay x = 1; y = 0 vào biểu thức ax(ax + y) ta được

a.1(a.1+0) = a.a = a2 nên phương án A đúng

+) Thay x = 0, y = 1 vào biểu thức ay2(ax + y) ta được

a.12(a.0+1) = a.1 = a nên phương án B sai.

+) Thay x = −5, y = −5 vào biểu thức −xy(x − y) ta được 

−(−5)(−5)<−5−(−5)> = −25.0 = 0 nên phương án C đúng

+) Thay x = 5, y = −5 vào biểu thức xy(−x − y) ta được 

5.(−5)<−5−(−5)> = −25.0 = 0 nên phương án D đúng.

Xem thêm:

Đáp án cần chọn là: B

Lời giải

Ta có P = 5×2 – <4x2 - 3x(x - 2)>

= 5×2 – (4×2 – 3×2 + 6x) = 5×2 – (x2 + 6x)

= 5×2 – x2 – 6x = 4×2 – 6x

Thay  vào biểu thức P = 4×2 – 6x ta được:

  

*

Vậy P = 4×2 – 6x. Với  thì P = 18

Đáp án cần chọn là: A

Bài 13: Chọn câu đúng.

A. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x3 – 2x

B. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x2 – 2x

C. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2×3 – x2 – 2x

D. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2×3 – 2x

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: (x2 – 1)(x2 + 2x) = x2.x2 + x2.2x – 1.x2 – 1.2x

= x4 + 2×3 – x2 – 2x

Đáp án cần chọn là: C

Bài 14: Chọn câu đúng.

A. (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1

B. (x – 1)(x + 1) = 1 – x2

C. (x + 1)(x – 1) = x2 + 1

D. (x2 + x + 1)(x – 1) = 1 – x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) (x – 1)(x + 1) = x.x + x – x – 1 = x2 – 1 nên phương án B sai, C sai

+) (x – 1)(x2 + x + 1)

= x.x2 + x.x + x.1 – x2 – x – 1

= x3 + x2 + x – x2 – x – 1 = x3 – 1 nên phương án D sai, A đúng

Đáp án cần chọn là: A

Bài 15: Chọn câu đúng.

A. (2x – 1)(3×2 -7x + 5) = 6×3 – 17×2 + 17x – 1

B. (2x – 1)(3×2 -7x + 5) = 6×3 – 4×2 + 4x – 5

C. (2x – 1)(3×2 -7x + 5) = 6×3 – 17×2 + 10x – 5

D. (2x – 1)(3×2 -7x + 5) = 6×3 – 17×2 + 17x – 5

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (2x – 1)(3×2 -7x + 5) = 2x.3×2 + 2x.(-7x) + 2x.5 – 3×2 – (-7x) – 1.5

= 6×3 – 14×2 + 10x – 3×2 + 7x – 5

= 6×3 – 17×2 + 17x – 5

Đáp án cần chọn là: D

Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án

Bài 1: Chọn câu đúng.

A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)2 = A2 + AB + B2

C. (A + B)2 = A2 + B2

D. (A + B)2 = A2 – 2AB + B2

Hiển thị đáp án

Bài 2: Chọn câu đúng.

A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)(A – B) = A2 – B2

C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2

D. (A + B)(A – B) = A2 + B2

Hiển thị đáp án

Bài 3: Chọn câu sai.

A. (x + y)2 = (x + y)(x + y)

B. x2 – y2 = (x + y)(x – y)

C. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y2

D. (x + y)(x + y) = y2 – x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x + y)(x + y) = (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 ≠ y2 – x2 nên câu D sai.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 4: Chọn câu sai.

Xem thêm:

A. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2

B. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2

C. (x – 2y)2 = x2 – 4y2

D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (x + 2y)2 = x2 + 2x.2y + (2y)2 = x2 + 4xy + 4y2 nên A đúng

(x – 2y)2 = x2 – 2x.2y + (2y)2 = x2 – 4xy + 4y2 nên B đúng, C sai.

(x – 2y)(x + 2y) = x2 – (2y)2 = x2 – 4y2 nên D đúng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 5: Khai triển 4×2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (4x – 5y)(4x + 5y)

B. (4x – 25y)(4x + 25y) 

C. (2x – 5y)(2x + 5y)

D. (2x – 5y)2

Hiển thị đáp án

Bài 7: Khai triển (3x – 4y)2 ta được

A. 9×2 – 24xy + 16y2

B. 9×2 – 12xy + 16y2

C. 9×2 – 24xy + 4y2

D. 9×2 – 6xy + 16y2

Hiển thị đáp án

Bài 10: Viết biểu thức 25×2 – 20xy + 4y2 dưới dạng bình phương của một hiệu

A. (5x – 2y)2

B. (2x – 5y)2

C. (25x – 4y)2

D. (5x + 2y)2

Hiển thị đáp án

Bài 11: Chọn câu đúng

A. (c + d)2 – (a + b)2 = (c + d + a + b)(c + d – a + b)

B. (c – d)2 – (a + b)2 = (c – d + a + b)(c – d – a + b)

C. (a + b + c – d)(a + b – c + d) = (a + b)2 – (c – d)2

D. (c – d)2 – (a – b)2 = (c – d + a – b)(c – d – a – b)

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

(c + d)2 – (a + b)2 = (c + d + a + b)(c + d – (a + b)) = (c + d + a + b)(c + d – a – b) nên A sai

(c – d)2 – (a + b)2 = (c – d + a + b) = (c – d + a + b)(c – d – a – b) nên B sai

(c – d)2 – (a – b)2 = (c – d + a – b)(c – d – (a – b)) = (c – d + a – b)(c – d – a + b) nên D sai

(a + b + c – d)(a + b – c + d) = <(a + b) + (c – d)><(a + b) – (c – d)> = (a + b)2 – (c – d)2 nên C đúng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 12: Chọn câu đúng

A. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a + b)

B. 4 – (a + b)2 = (4 + a + b)(4 – a – b)

C. 4 – (a + b)2 = (2 + a – b)(2 – a + b)

D. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a – b)

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có 4 – (a + b)2 = 22 – (a + b)2 = (2 + a + b)<2 – (a + b)>

= (2 + a + b)(2 – a – b)

Đáp án cần chọn là: D

Bài 13: Rút gọn biểu thức A = (3x – 1)2 – 9x(x + 1) ta được

A. -15x + 1 

B. 1

C. 15x + 1

D. – 1

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có A = (3x – 1)2 – 9x(x + 1)

= (3x)2 – 2.3x.1 + 1 – (9x.x + 9x)

= 9×2 – 6x + 1 – 9×2 – 9x

= -15x + 1

Đáp án cần chọn là: A

Bài 14: Rút gọn biểu thức A = 5(x + 4)2 + 4(x – 5)2 – 9(4 + x)(x – 4), ta được2 + 4(x – 5)2 – 9(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *