CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúcIndependence - Freedom - Happiness-----------------

HỢPhường ĐỒNG CHO THUÊ VĂN PHÒNG

OFFICE LEASE AGREEMENT

HỢP ĐỒNG THUÊ văn chống này được lập vào trong ngày <…>, trên ....., giữa:

OFFICE LEASE AGREEMENT is made on <...>, in …., between:

BÊN CHO THUÊ/ LEASOR..................là 1 trong những cửa hàng được Ra đời hòa hợp pháptheo pháp luật đất nước hình chữ S, giấy chứng nhận doanh nghiệp số ............................có trụ sở tại .................................................... , fan đại diện thay mặt theo pháp luật là ông/bà ................................... gồm công tác ......................................................................, a company incorporated according lớn the laws of Vietphái mạnh, Certificate of Business registration .................Registered address at ...................., Legal Representative is ........................... whose position is ............................

Bạn đang xem: Bên cho thuê tiếng anh là gì

dưới đây Điện thoại tư vấn là Bên Ahereinafter lớn as Party A

BÊN THUÊ/LEASEE:

..................là một trong chủ thể được Thành lập thích hợp pháptheo quy định đất nước hình chữ S, giấy chứng nhận doanh nghiệp lớn số ............................có trụ sở tại .................................................... , người đại diện theo quy định là ông/bà ................................... tất cả công tác ......................................................................, a company incorporated according lớn the laws of Vietnam giới, Certificate of Business registration .................Registered address at ...................., Legal Representative sầu is ........................... whose position is ............................

tiếp sau đây Call là Bên Bhereinafter to lớn as Party B

XÉT RẰNG:

WHEREAS:

Bên dịch vụ cho thuê là nhà download vnạp năng lượng chống theo Giấy ghi nhận quyền tải văn phòng số …….. vì …………cung cấp ngày ……… mang đến ……….. với nay ………….. mong muốn dịch vụ thuê mướn toàn bộ văn uống chống này;

Leassor is the owner of the office under Certificate of ownership No. ……. issued on ………. lớn the ……. và now ………… wishes khổng lồ lease out the whole office.

Hai bên thống độc nhất vô nhị cam kết vừa lòng đồng mướn vnạp năng lượng phòng này với các luật pháp nlỗi sau:

The parties agree to sign this office lease agreement with the conditions as follows:

ĐIỀU 1.ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢPhường. ĐỒNG

ARTICLE 1.OBJECTS OF THE AGREEMENT

Bên Bgật đầu đồng ý thuê cùng mặt dịch vụ thuê mướn đồng ý dịch vụ thuê mướn vnạp năng lượng chống bao gồm những điểm lưu ý ví dụ như sau:

Party B agrees to lớn rent và Leasor agrees lớn lease out the office khổng lồ the characteristics as follows:

1.1. Tổng diện tích S của văn uống chống cho thuê là …………. Gồm:

1.1. The total area of the lease office is ………….Including:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢPhường ĐỒNG VÀ GIA HẠN

ARTICLE 2: DURATION OF AGREEMENT AND RENEWAL

Thời hạn của Hợp đồng là ……..(………..) năm;

Duration of the Agreement is …………(……………) year;

2.1. Hợp đồng đã không trở nên ngừng trong khoảng năm …… năm Tính từ lúc Ngày cam kết, trừ trường đúng theo Hai Bên bao gồm thỏa thuận khác. Sau thời hạn này, Hai Bên đều sở hữu quyền xong Hợp đồng trước thời hạn dẫu vậy đề xuất báo mang lại Bên cơ tối thiểu …….. (……..) năm trmong ngày dự định chấm dứt;

2.1. This Agreement shall not be terminated within …………… (………) years from the date signed, unless the Parties agree otherwise. After this period, two Parties have the right to lớn terminate the Agreement ahead of time but they must notify the other Party at least ……. (………….) years before the intended date of termination;

2.2. Ngày bàn giao văn uống phòng theo quy định trên khoản này có thể mau chóng hơn hoặc muộn rộng mười (10) ngày Tính từ lúc ngày mang lại hạn.

2.2. The date of delivery of the office as specified in this clause may be earlier or later than ten (10) days from the date of maturity.

ĐIỀU 3: TIỀN THUÊ, THANH TOÁN VÀ XUẤT HÓA ĐƠN GTGT

ARTICLE 3: RENT AND PAYMENT AND VAT INVOICE

3.1. Tiền thuê VĂN PHÒNG:

3.1. OFFICE Rental:

Giá thuê:…………. (Bằng chữ……………………….) đã bao hàm thuế GTGT;

The price of rent: ………………. (By word: ……………………….) including VAT;

Tiền mướn VĂN PHÒNG đã bao hàm toàn bộ những khoản thuế, phí tổn và lệ chi phí liên quan.

Rent of OFFICE includes all taxes, charges and fees involved.

3.2. Thanh hao toán:

3.2. Payment:

Tkhô giòn tân oán bởi thủ tục T/T trong tuần lễ đầu tiên của từng tháng dương lịch. Mỗi Bên vẫn Chịu giá tiền Ngân mặt hàng của Bên mình;

Payment by T/T in the first week of each calendar month. Each party shall bear the cost of their bank;

3.3. Xuất hóa solo GTGT:

3.3. Issue the VAT Invoice:

ĐIỀU 4: ĐẢM BẢO THỰC HIỆN HỢPhường ĐỒNG

ARTICLE 4: ENSURE TO IMPLEMENT OF THE AGREEMENT

4.1. Để bảo đảm an toàn tiến hành Hợp đồng này, ………….. đã đặt cọc (Tiền Cọc) mang đến ……….. số tiền là ……………..(bởi chữ: …………..) tương đương cùng với …………… mon tiền mướn văn uống phòng;

4.1. Ensure lớn implement of this agreement, ……………. Shall deposit (deposit) khổng lồ <...> The amount of ………….

Xem thêm: ' Clip Lễ Tân Khách Sạn Lộ Clip 39S, Chơi Em Lễ Tân Khách Sạn

(in word: ………….) Equivalent to ……………….. Office rental;

4.2. Tiền cọc sẽ được tkhô cứng toán thù thành cha (03) dịp nhỏng sau:

4.2. Deposit shall be paid in three (03) instalment as the following:

Đợt 1: Vào thời điểm sau ……… ngày kể từ ngày ký kết kết Hợp đồng, Bên mướn sẽ tkhô hanh toán thù …………….. (Bằng chữ: ……………);

Instalment 1: ……… days after signing the contract, the Leasee shall pay <…>(in word <…>);

Đợt 2: Sau ……… mon kể từ ngày xác nhận chuyển nhượng bàn giao VĂN PHÒNG, đã thanh tân oán ……………… (Bằng chữ: ………………);

Instalment 2: After three (03) months after the official delivery the OFFICE, the Leasee shall pay ……….. (in word: ………….);

Đợt 3: Sau ……….. mon kể từ ngày xác nhận chuyển giao văn chống, đang tkhô hanh toán thù …………..(bởi chữ:…………………….)

Instalment 3: after …….. (………….) Months after the official delivery the office, , the Leasee shall pay <…> (in word: <…>);

4.3. Phương thơm thức thanh khô tân oán Tiền Cọc:

4.3. Method of payment the deposit:

……………….. đang tkhô nóng toán thù bằng vẻ ngoài chuyển khoản

………………… shall make payment by bank transfer

ĐIỀU 5. CHO THUÊ LẠI VĂN PHÒNG

ARTICLE 5.SUBLEASE THE OFFICEBên Bđược quyền cho mướn lại văn uống chống mang lại bên sản phẩm công nghệ cha Lúc thỏa mãn những điều kiện sau:

Party B has the right lớn sublease office for third buổi tiệc nhỏ when satisfying the following conditions:

Thông báo mang đến <...> trước tối thiểu …….. (………..) ngày kể từ ngày ý định dịch vụ thuê mướn lại;

Notify lớn <...> at least …………. (…………) days since the expected of the lease;

Bên lắp thêm tía đồng ý cam kết cùng với <...> tiếp tục triển khai cầm cố đến <...> đầy đủ các các quyền với nghĩa vụ theo Hợp đồng này.

The third các buổi party agrees to lớn commit to continue performing on behalf of <...> full of right & obligation under this Agreement.ĐIỀU 6.ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢPhường ĐỒNG

ARTICLE 6.UNILATERAL TERMINATION OF CONTRACT

<…> được quyền đối chọi phương kết thúc Hợp đồng không phụ thuộc Điều 4.2 của Hợp đồng này mà không trở nên coi là vi phạm nghĩa vụ, không hẳn gánh Chế tài vào một hoặc các ngôi trường đúng theo sau:

<...> is entitled to lớn unilaterally terminate the Agreement that irrespective of Article 4.2 of this Agreement without being considered a breach of obligation, not to bear the financial burden of processing in one or the following cases:

6.1. <…> tăng tiền mướn VĂN PHÒNG ko vâng lệnh lý lẽ tại Hợp đồng này;

6.1. <…> increases the rent of OFFICE that does not comply with provisions of this Agreement;

6.2. <…> không sửa chữa thay thế VĂN PHÒNG theo công cụ trên Điều 7.1 của Hợp đồng này;

6.2. …> does not fix OFFICE as stipulated in Article 7.1 of this Agreement;

6.3. Quyền áp dụng VĂN PHÒNG của <...> bị giảm bớt đối với luật pháp trong Hợp đồng này bởi vì lỗi của <...> nhưng <...> hoặc Bên sản phẩm cha ko hạn chế trong tầm nhị (02) ngày kể từ ngày nhận ra Thông báo của <...>.

6.3. The right khổng lồ use OFFICE of <...> are limited compared to the provisions of this Agreement by the fault of <...> that <...> or third tiệc nhỏ fails khổng lồ remedy within …. (………..) days after receipt Notice of <...>.ĐIỀU 7.ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ARTICLE 7.TERMINATE AGREEMENT

7.1. Hợp đồng này đã kết thúc vào một hoặc các trường phù hợp sau đây:

7.1. This Agreement shall be terminated in the following cases:

7.1.2. Một vào Hai Bên bị vỡ nợ, giải thể;

7.1.2. Either các buổi party is bankrupt or dissolved;

7.1.3. VĂN PHÒNG bị tiêu hủy hoặc lỗi lỗi đến mức hoàn toàn thiết yếu sử dụng được;

7.1.3. OFFICE was destroyed or damaged to lớn the extent absolutely can not be used;

7.1.4. Trường đúng theo bất khả kháng ngăn uống cản Hai Bên tiến hành Hợp đồng vào thời hạn 03 (ba) tháng liên tiếp;

7.1.4. In case of force majeure prevents the contract two Parties in 03 (three) consecutive months;

7.1.5. Hai Bên thỏa thuận xong xuôi Hợp đồng trước thời hạn;

7.1.5. The two parties agreed khổng lồ terminate the contract ahead of time;

71.7. Các trường đúng theo khác theo lao lý của Hợp đồng với pháp luật.

7.1.7. Other cases prescribed by law và contract.

7.2. Lúc chấm dứt Hợp đồng, Hai Bên đang ký kết Biên bạn dạng thanh hao lý Hợp đồng và tkhô giòn tân oán, trả lại lẫn nhau mọi nhiệm vụ, trách rưới nhiệm đồ gia dụng hóa học còn thiếu (ví như có).

7.2. Upon the termination of the contract, two Parties shall sign a record of a minute lớn liquidate the contract & fulfill any outstanding payments, refund obligations to each other, missing material liability (if any).

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 8. GENERAL PROVISIONS

8.1. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các khí cụ trong Hợp đồng này. Trường phù hợp có ttinh ranh chấp phát sinh, Hai Bên phải thiện nay chí hợp tác và ký kết với mọi người trong nhà giải quyết bên trên đại lý tôn kính quyền với ích lợi thích hợp pháp của nhau trải qua Bàn bạc, hòa giải. Trường thích hợp ko tự xử lý được, vụ Việc đã vì Toà án có thẩm quyền xử lý theo biện pháp của pháp luật;

8.1. The two Parties undertake lớn comply with the provisions of this Agreement. In case dispute arises, both parties must work together in good faith settlement based on respect for the legitimate rights and interests of each other through negotiation & mediation. Where no resolution is, by the court case would have jurisdiction under the provisions of law;

8.2. Việc bất kỳ Bên như thế nào ko thưởng thức Bên kia tiến hành một nhiệm vụ tại 1 thời điểm ko được coi là liên tiếp miễn mang đến Bên tê khỏi triển khai nhiệm vụ đó về sau;

8.2. If any Party does not require the other Party khổng lồ persize an obligation at a time, that is not considered further exemption khổng lồ the other obligations from then on.

8.3. Nếu gồm ngẫu nhiên phần, khoản mục hoặc lao lý nào của Hợp đồng bị tuyên ổn tía là vô hiệu theo lý lẽ của luật pháp thì các lao lý sót lại của Hợp đồng vẫn có giá trị pháp luật cùng hiệu lực thực thi hiện hành thực hành tuyệt đối so với Hai Bên;

8.3. If any parts, items or any terms of the Agreement is declared invalid under provisions of law, the remaining provisions of the Agreement is still legally valid và effective absolute for the two Parties;

8.4. Việc sửa đổi Hợp đồng cùng những Phú lục đính kèm chỉ có hiệu lực thực thi nếu như được lập bằng vnạp năng lượng bản với được ký kết kết do tín đồ đại diện thay mặt vừa lòng pháp của Hai Bên.

8.4. Amendment Agreement & the Annex lớn be effective sầu only if in written & signed by the legal representatives of the two Parties.