Giấy ủy quyền là 1 trong những trong những giấy tờ pháp lý để minh chứng có sự ràng buộc trong quan hệ giữa người ủy quyền và bạn được ủy quyền trong những quan hệ lao lý cho phép.

Chúng tôi – Đội ngũ tư vấn qua Tổng đài support luật đất đai 1900.6512 - doanh nghiệp luật DFC sẽ reviews đến bạn mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ chính chủ nhà đất như sau.

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục nhà đất

1. Sở hữu mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất bắt đầu nhất

*


Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Số: …………/HĐUQ

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại ……………………………

Bên ủy quyền (sau đây điện thoại tư vấn là mặt A):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………….……………………………………

Chứng minh quần chúng. # số: …………………. Cấp ngày ……………………………

tại………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đk tạm trú) ……………………………………………………………………

Bên được ủy quyền (sau đây điện thoại tư vấn là bên B):

Ông (Bà):………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………….……………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày……………………………

tại………………………………………………………………

Hộ khẩu thường xuyên trú: (Trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đk tạm trú)……………………………………………………………………

Nay hai bên đồng ý việc giao phối hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Ghi cụ thể nội dung các bước ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B tất cả nghĩa vụ thực hiện nhân danh mặt A.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………

……………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là ..................…… kể từ bỏ ngày .......... tháng ……. Năm …

ĐIỀU 3: THÙ LAO

Thù lao vừa lòng đồng (nếu có) do những bên từ bỏ thỏa thuận. Nếu ủy quyền gồm thù lao buộc phải ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả vào trường hợp đối chọi phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………….

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

2. Cung cấp thông tin, tài liệu với phương tiện quan trọng để bên B triển khai công việc;

3. Chịu trách nhiệm về khẳng định do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

4. Thanh toán giá thành hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền cùng trả thù lao cho bên B, giả dụ có thỏa thuận hợp tác về việc trả thù lao.

5. Bên A có các quyền sau đây:

6. Yêu thương cầu mặt B thông báo vừa đủ về việc thực hiện quá trình ủy quyền;

7. Yêu cầu mặt B giao lại tài sản, tiện ích thu được từ những việc thực hiện các bước ủy quyền, nếu không tồn tại thỏa thuận khác;

8. Được bồi hoàn thiệt hại, nếu mặt B vi phạm các nghĩa vụ đang thỏa thuận.

Xem thêm: Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Là Gì ? Cách Tính Thuế Đất ? Đối Tượng Và Cách Tính Thuế

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

2. Thực hiện quá trình ủy quyền theo ủy quyền và báo cho mặt A về bài toán thực hiện các bước đó;

3. Báo cho những người thứ bố trong quan hệ triển khai ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

4. Bảo quản, giữ lại gìn tài liệu và phương tiện đi lại được giao để triển khai việc ủy quyền;

5. Giữ kín đáo thông tin cơ mà mình hiểu rằng trong khi triển khai ủy quyền;

6. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận được và những tác dụng thu được vào khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo nguyên tắc của pháp luật;

7. Bồi thường thiệt hại bởi vì vi phạm những nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

8. Bên B có các quyền sau đây:

9. Yêu thương cầu mặt A hỗ trợ thông tin, tài liệu với phương tiện cần thiết nhằm thực hiện quá trình ủy quyền;

10. Hưởng trọn thù lao, được thanh toán ngân sách chi tiêu hợp lý mà lại mình đã chi ra để thực hiện các bước ủy quyền.

ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

Lệ chi phí chứng thực hòa hợp đồng này do bên ............ Phụ trách nộp.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực hiện phù hợp đồng ủy quyền mà lại phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng giải quyết trên qui định tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; vào trường phù hợp không thương lượng được, thì 1 trong những hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu mong toà án gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý theo luật của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B phụ trách trước quy định về đều lời cam kết sau đây:

1. Bài toán giao phối hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối hoặc nghiền buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận sẽ ghi trong hợp đồng này.

3. Các khẳng định khác….

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Phía 2 bên công nhấn đã hiểu rõ quyền, nhiệm vụ và ích lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của câu hỏi giao phối hợp đồng này.

2. Phía hai bên đã tự gọi Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các lao lý ghi trong phù hợp đồng và ký kết vào thích hợp đồng này trước sự xuất hiện của người dân có thẩm quyền chứng thực.

3. Vừa lòng đồng này còn có hiệu lực từ……………………………………………

 

BÊN A BÊN B

(ký, điểm chỉ cùng ghi rõ bọn họ tên) (ký, điểm chỉ với ghi rõ bọn họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

 

Ngày ….. Mon .…. Năm .….. (Bằng chữ .………………………………………...)

(Trường hợp xác nhận ngoài giờ thao tác hoặc theo kiến nghị của tình nhân cầu chứng thực được triển khai ngoài giờ có tác dụng việc, thì ghi thêm giờ, phút với cũng ghi bằng chữ trong vệt ngoặc đơn)

Tại ………………………………………………………………………………

(Trường hòa hợp việc xác thực được tiến hành ngoài trụ sở, thì ghi vị trí thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

Tôi (ghi rõ chuyên dụng cho của người thực hiện chứng thực) …………………………., ………………………… quận (huyện) ………...…. Thành phố ………………

 

CHỨNG THỰC:

- thích hợp đồng ủy quyền này được giao ước giữa mặt A là .……….…… và bên B là ……………..... ; những bên đang tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam kết chịu trách nhiệm trước lao lý về câu chữ Hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đang giao phối hợp đồng có năng lực hành vi dân sự cân xứng theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thỏa thuận của các bên phía trong Hợp đồng tương xứng với pháp luật, đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- những bên giao kết vẫn đọc hòa hợp đồng này, đã gật đầu toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được lập thành .……….. Phiên bản chính (mỗi bạn dạng chính bao gồm …….... Tờ, ...trang), cung cấp cho: