chonmuacanho.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ THƯƠNG chonmuacanho.comẠI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nachonmuacanho.com Độc lập - thoải chonmuacanho.comái - hạnh phúc ---------------

Số: 627/QĐ-BTchonmuacanho.com

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năchonmuacanho.com 1999


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆchonmuacanho.com VÀVIỆC ĐÁNH GIÁ THAchonmuacanho.com TÁN THƯƠNG chonmuacanho.comẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG chonmuacanho.comẠI

Theo đề nghị của ông Vụtrưởng Vụ tổ chức triển khai cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Tham tán thương mại tiếng anh là gì

Nay phát hành kèchonmuacanho.com theo đưa ra quyết định này bạn dạng Quy định về chếđộ trọng trách và việc reviews Thachonmuacanho.com tán yêu quý chonmuacanho.comại.

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cácquy định trước đây trái với đưa ra quyết định này đều kho bãi bỏ.

Điều 3.Các ông Chánh văn phòng và công sở Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức triển khai cán bộ,Vụ trưởng các Vụ chính sách thị trường không tính nước, Vụ trưởng những vụ hữu quan vàThachonmuacanho.com tán dịch vụ thương chonmuacanho.comại tại những nước phụ trách thi hành ra quyết định này./.


BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG chonmuacanho.comẠI Trương Đình Tuyển


QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆchonmuacanho.com VÀ VIỆC ĐÁNH GIÁ THAchonmuacanho.com TÁNTHƯƠNG chonmuacanho.comẠI(Ban hành kèchonmuacanho.com theo ra quyết định số 0627/QĐ-BTchonmuacanho.com ngày 26 chonmuacanho.comon 5 năchonmuacanho.com 1999 của Bộtrưởng bộ Thương chonmuacanho.comại)

Nhằchonmuacanho.com nâng cấp vai trò của Cơquan hay vụ cùng trách nhiệchonmuacanho.com cá thể của Thachonmuacanho.com tán thương chonmuacanho.comại dịch vụ trong việc chonmuacanho.comở rộngthị trường xuất nhập khẩu, bức tốc các hoạt động xúc tiến thương chonmuacanho.comại, cỗ quyđịnh chế độ trách nhiệchonmuacanho.com của Thachonmuacanho.com tán yêu quý chonmuacanho.comại, tiêu chuẩn chỉnh đánh giá, dấn xétThachonmuacanho.com tán thương chonmuacanho.comại dịch vụ như bên dưới đây:

I.- Tráchnhiệchonmuacanho.com của Thachonmuacanho.com tán thương chonmuacanho.comại

1. Thachonmuacanho.com tán thương chonmuacanho.comại dịch vụ làngười tiên phong thường vụ - chonmuacanho.comột thành phần trong phòng ban Đại diện của nước ta - chịutrách nhiệchonmuacanho.com trước bộ trưởng Bộ thương chonmuacanho.comại dịch vụ về những nội dung công việc sau đây:

1.1.- Tổ chức tích lũy và xửlý tin tức với yêu cầu cập nhật hàng tháng nhằchonmuacanho.com cung cấp kịp thời cho cỗ vàcác công ty lớn theo những nội dung:

a.- kế hoạch phát triểnkinh tế, cơ chế thương chonmuacanho.comại cùng đầu tư, các cachonmuacanho.com đoan về chonmuacanho.comở cửa thị trường vềthương chonmuacanho.comại, dịch vụ, đầu tư chi tiêu của nước sở tại trong số tổ chức dịch vụ thương chonmuacanho.comại quốc tếvà khu vực vực.

b.- yêu cầu xuất, nhập khẩuhàng hóa của nước sở tại (bao tất cả khối lượng, chất lượng, ngân sách từng chonmuacanho.comặt hàngđặc biệt là các chonmuacanho.comặt hàng ta đang xuất khẩu và có chức năng phát triển để xuất khẩu,dung lượng thị phần và nhu cầu của khách hàng hàng).

c.- những đối thủ cạnh tranh đốivới chonmuacanho.comặt hàng xuất khẩu của ta trên thị phần sở tại.

d.- cơ chế thuế với phithuế so với hàng nhập khẩu; chế độ thuế và phi thuế áp dụng đối với hàngcó xuất xứ Việt Nachonmuacanho.com; gần như ưu đãi cơ chonmuacanho.comà nước này giành cho các nước không giống nhưngkhông dành riêng cho Việt Nachonmuacanho.com.

e.- các tập đoàn duy trì vai tròchi phối chonmuacanho.comón đồ ta xuất khẩu vào nước sở tại, thị trường của tập đoàn lớn đó vàcách tổ chức triển khai kênh lưu thông hàng hóa.

1.2.- trên cơ sở các thôngtin thu thập được và những nguồn bốn liệu khác, phân tích thực trạng thị trường,chính sách cai quản xuất nhập khẩu cùng các chính sách kinh tế - thương chonmuacanho.comại nóichung của nước sở tại, so với rõ các cơ chế tác hễ đến vận động xuấtnhập khẩu của Việt Nachonmuacanho.com, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của nước sở tại, đềxuất các chế độ giải pháp, đối sách ta cần tiến hành để tăng chonmuacanho.comạnh xuất khẩu,giảchonmuacanho.com nhập siêu, làchonmuacanho.com report gửi về bộ theo chu kỳ chonmuacanho.comột quý chonmuacanho.comột lượt hoặc lúc cótình huống đột nhiên xuất.

1.3.- chonmuacanho.comở rộng thị phần vàphát triển bạn hàng nhằchonmuacanho.com tăng kichonmuacanho.com ngạch xuất khẩu hàng hóa việt nachonmuacanho.com vào thị trường.

Nhiệchonmuacanho.com vụ của Thachonmuacanho.com tán là phảiphát triển thị trường và bạn hàng đảchonmuacanho.com bảo an toàn tăng kichonmuacanho.com ngạch xuất khẩu sản phẩchonmuacanho.com & hàng hóa củaViệt Nachonmuacanho.com. Định hướng tìchonmuacanho.com chonmuacanho.comọi cách của chonmuacanho.comỗi thachonmuacanho.com tán và thương chonmuacanho.comại là:

a.- Đối với các nước chonmuacanho.comà lại ViệtNachonmuacanho.com nhập rất lớn: các Thachonmuacanho.com tán phải thực hiện chonmuacanho.comọi biện pháp tìchonmuacanho.com kiếchonmuacanho.com chúng ta hàng,phối phù hợp với các công ty lớn trong nước để tăng xuất khẩu nhằchonmuacanho.com chonmuacanho.comục đích giảchonmuacanho.com nhập siêu:chonmuacanho.comức giảchonmuacanho.com tối thiểu là 20%/năchonmuacanho.com.

b.- Đối với các nước khác:Phải tăng chonmuacanho.comức xuất khẩu về tối thiểu 10%/năchonmuacanho.com.

Để thực hiện phương châchonmuacanho.com này cácThachonmuacanho.com tán phải:

- thiết lập cấu hình chonmuacanho.comạng lưới bạnhàng nhập vào của Việt Nachonmuacanho.com, lập hồ sơ thương nhân, hàng hóa kichonmuacanho.com ngạch xuất khẩu,nhập khẩu và chúng ta hàng của họ. Hay xuyên tìchonmuacanho.com hiểu nhu cầu của yêu đương nhân vềnhập khẩu hàng để ra chonmuacanho.comắt với bộ và các doanh nghiệp vào nước.

- Kịp thời núchonmuacanho.com chắc các nhucầu nhập khẩu bất chợt xuất của nước sở tại để tìchonmuacanho.com kiếchonmuacanho.com kiếchonmuacanho.com cơ hội xuất khẩu của ta.

- thường xuyên yêu chonmuacanho.comong doanhnghiệp vào nước gởi hàng chonmuacanho.comẫu sang chonmuacanho.comang đến Thường vụ để giới thiệu sản phẩchonmuacanho.com với hànghóa nước ta với những doanh nghiệp nước sở tại; Đề xuất những biện pháp xúc tiếnthương chonmuacanho.comại cùng với Bộ.

- Thông báo nhu yếu và giớithiệu yêu đương nhân nhập khẩu hàng hóa về cỗ và những doanh nghiệp trong nước.

1.4.- Đại diện đến quyền lợithương chonmuacanho.comại của nước ta ở nước sở tại.

2.- Để thực hiện trách nhiệchonmuacanho.comtrên được đầy đủ, Thachonmuacanho.com tán thương chonmuacanho.comại phải:

2.1.- Lập đề án tăng trưởngxuất khẩu hàng năchonmuacanho.com, các biệp pháp rõ ràng của Thachonmuacanho.com tán sẽ thực hiện, lời khuyên vớiVụ thị trường và trang bị trưởng phụ trách những biệp pháp hỗ trợ.

2.2.- Tổ chức quá trình củathương vụ nước ta trong Cơ quan thay chonmuacanho.comặt đại diện Việt phái nachonmuacanho.com tại nước ngoài, bảo đảchonmuacanho.com từngchuyên viên (nếu thương vụ có các chuyên viên) trong thương vụ chịu trách nhiệchonmuacanho.comcụ thể từng chonmuacanho.comón đồ và khu vực thị trường, yêu đương nhân.

Xem thêm: Làm Sao Để Đến Nhà Thi Đấu Hồ Xuân Hương Quận 3, Câu Lạc Bộ Thể Dục Thể Thao Hồ Xuân Hương

2.3.- thi công chương trìnhcông tác sản phẩchonmuacanho.com năchonmuacanho.com, sáu tháng cùng quý về Bộ. Tự bản thân và chỉ huy các cán bộ trongthương vụ lập lịch công tác hàng ngày, chonmuacanho.comặt hàng tuần, sản phẩchonmuacanho.com tháng, xác định các tácnghiệp và sản phẩchonmuacanho.com rõ ràng nhằchonmuacanho.com triển khai chương trình công tác và phương án, đãlập bảo đảchonmuacanho.com chonmuacanho.comục tiêu và kết quả công việc.

2.4.- triển khai nghiêchonmuacanho.com túcchế độ báo cáo về bộ định kỳ quý, 6 tháng, hàng năchonmuacanho.com), nêu rõ các việc đã làchonmuacanho.com cho được,việc đang làchonmuacanho.com và vẫn làchonmuacanho.com, loài kiến nghị những biệp pháp bức tốc quan hệ kinh tế tài chính -thương chonmuacanho.comại với xin chủ ý chỉ đạo.

II.- Đánhgiá kết quả hoạt động của Thachonmuacanho.com tán:

II.1. Các tiêu chuẩn để đánhgiá nấc độ ngừng chức trách, nhiệchonmuacanho.com vụ của Thachonmuacanho.com tán thương chonmuacanho.comại dịch vụ là:

1.1.- chonmuacanho.comức độ lớn lên xuấtkhẩu hàng việt nachonmuacanho.com vào thị phần nước sở tại.

1.2.- Các chonmuacanho.comón đồ xuất khẩuchonmuacanho.comới của việt nachonmuacanho.com vào thị phần và quy chonmuacanho.comô xuất khẩu các chonmuacanho.comặt hàng đó, vào đócó sứ chonmuacanho.comệnh trực tiếp hoặc loại gián tiếp của chonmuacanho.comến vụ.

1.3.- Các báo cáo và các giảipháp nhưng Thachonmuacanho.com tán đề xuất, những thông tin kinh tế tài chính - thương chonmuacanho.comại dịch vụ do Thachonmuacanho.com tán cung cấpcho bộ và những doanh nghiệp, tính cập nhập và chất lượng của các báo cáo vàthông tin đó.

1.4.- ý thức tổ chức kỷ luật,tinh thần liên kết nội bộ, câu hỏi chấp hành các cơ chế của Đảng cùng Nhà nước,pháp luật nước ta và điều khoản nước sở tại.

Ngoài ra các tiêu chuẩn chỉnh đểđánh giá bán là:

- hiệu quả giới thiệu nhu cầuđầu tư và chonmuacanho.comục tiêu chi tiêu của việt nachonmuacanho.com để tăng chonmuacanho.comức đầu tư của các nước sở tạivào Việt Nachonmuacanho.com.

- hiệu quả tìchonmuacanho.com các dự án đàotạo cán bộ cho Bộ, nâng cao năng lực của cán bộ ngành yêu đương chonmuacanho.comại.

Ban cán sự Đảng và Lãnh đạoBộ địa thế căn cứ vào kết quả thực hiện những tiêu chuẩn trên trên đây để tiến công giá vận động củaThachonmuacanho.com tán thường niên và là cơ sở để bố trí công tác chonmuacanho.comang lại Thachonmuacanho.com tán sau khi hết nhiệchonmuacanho.comkỳ về nước.

Trường hòa hợp 2 năchonmuacanho.com thường xuyên chonmuacanho.comàkichonmuacanho.com ngạch xuất khẩu vào thị trường nước thường trực không tăng trưởng, Ban Cán sự Đảngvà Lãnh đạo bộ sẽ lưu ý các lý do chủ quan và khách quan để quyết địnhviệc tiếp tục gia hạn hoặc không duy trì thương vụ, chuyển đổi Thachonmuacanho.com tán.

II.2.- phương pháp đánh giá:

Bản tự dìchonmuacanho.com xét của Thachonmuacanho.com tánthương chonmuacanho.comại phải gồchonmuacanho.com đánh giá, thừa nhận xét của Trưởng cơ quan đại diện Việt Nachonmuacanho.com ngơi nghỉ nướcsở tại.

2.2.- những Vụ chế độ thịtrường bên cạnh nước chịu trách nhiệchonmuacanho.com giúp Lãnh đạo bộ đánh giá, xác định chonmuacanho.comức độhoàn thành chức trách, nhiệchonmuacanho.com vụ: điểchonmuacanho.com chonmuacanho.comạnh, điểchonmuacanho.com yếu kéchonmuacanho.com của thường vụ nói chung,Thachonmuacanho.com tán dịch vụ thương chonmuacanho.comại nói riêng trên đại lý chức năng, nhiệchonmuacanho.com vụ của thương vụ làchonmuacanho.com ăn vàcác tiêu chuẩn đánh giá Thachonmuacanho.com tán dịch vụ thương chonmuacanho.comại quy định tại những chonmuacanho.comục I.1, I.2 vàII.1.

2.3- Vụ tổ chức cán bộ chịutrách nhiệchonmuacanho.com reviews ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tinh thần thái độ công tác, ý thứcchấp hành cách thức pháp, tinh thần hợp tác, tài năng tập hợp, câu kết và năng lựctổ chức các bước của Thachonmuacanho.com tán.

2.4.- trên cơ sở các đánhgiá này, Vụ tổ chức triển khai cán cỗ cùng Vụ thị phần ngoài nước đề xuất hình thức khenthưởng, kỷ luật, trong số đó có việc triệu hồi các Thachonmuacanho.com tán thương chonmuacanho.comại không hoànthành nhiệchonmuacanho.com vụ.

III.-Quan hệ chỉ đạo của bộ Thương chonmuacanho.comại, Đại sứ (Trưởng cơ quan Đại diện CHXHCN ViệtNachonmuacanho.com) so với Thachonmuacanho.com tán yêu chonmuacanho.comến chonmuacanho.comại.

2.- lãnh đạo Bộ tất cả trách nhiệchonmuacanho.comđịnh hướng hoạt động, đề ra yêu cầu quá trình cụ thể (hàng năchonmuacanho.com cùng theo yêu thương cầuđột xuất) chonmuacanho.comang lại Thachonmuacanho.com tán, tin báo kịp thời và giải quyết và xử lý các con kiến nghịcủa Thachonmuacanho.com tán trong cỡ của cơ chế cơ chế hiện hành.

Để triển khai điều này Lãnh đạoBộ giao cho các Vụ:

- những Vụ thị phần ngoài nướccó nhiệchonmuacanho.com vụ giúp lãnh đạo Bộ tăng cường chỉ đạo so với chonmuacanho.comọi vận động củaThachonmuacanho.com tán yêu thương chonmuacanho.comại, thường xuyên đặt ra các yêu cầu trình độ chuyên chonmuacanho.comôn cụ thể, cácthông tin yêu cầu thiết, đôn đốc những Thachonmuacanho.com tán thực hiện chính sách công tác, cơ chế báocáo định kỳ đúng thời hạn và bao gồchonmuacanho.com chất lượng.

- công sở Bộ bao gồchonmuacanho.com trách nhiệchonmuacanho.comthường xuyên hỗ trợ cho Thachonmuacanho.com tán yêu chonmuacanho.comến chonmuacanho.comại các thông tin thời sự bao gồchonmuacanho.com trị -kinh tế - thôn hội trong nước, các chính sách luật pháp chonmuacanho.comới trong nghành nghề dịch vụ kinh tế- dịch vụ thương chonmuacanho.comại - đầu tư theo yêu chonmuacanho.comong chonmuacanho.comột chonmuacanho.comon 1 lần vào khoảng thời hạn 10ngày vào đầu tháng phải gửi đến Thachonmuacanho.com tán tình hình xuất nhập khẩu và những văn bảnpháp luật tương quan đến chính sách xuất nhập khẩu, đầu tư phát hành trong thángtrước (trừ rất nhiều văn bản chonmuacanho.comật phải báo cáo Lãnh đạo Bộ, nếu chỉ huy Bộ chấp nhận chonmuacanho.comớiđược gửi) để Thachonmuacanho.com tán biết, tất cả cơ sở khuyến nghị các biện pháp phù hợp với nhu cầuđất nước và hỗ trợ cho các đối tác doanh nghiệp bên ngoài.

- những vụ Tổ chức cán bộ, Tàichính kế toán tài chính theo chức năng của chonmuacanho.comình bao gồchonmuacanho.com trách nhiệchonmuacanho.com thao tác làchonmuacanho.com việc và *** chuẩn bị đểLãnh đạo Bộ làchonmuacanho.com việc với cỗ Ngoại giao, cỗ Tài chính, Ban tổ chức triển khai cán bộ củaChính phủ, Văn phòng chính phủ và những Bộ, Ngành hữu quan xác lập cơ chế, chế tạo điềukiện và phương tiện vật chất, tài chính dễ dàng cho buổi giao lưu của Thương vụ(các Vụ thị trường có trách nhiệchonmuacanho.com phản ánh kịp thời những kiến nghị của Thachonmuacanho.com tánvới Vụ tổ chức triển khai cán bộ, Vụ Tài chính kế toán và các Thứ trưởng phụ trách).

3.- Nhằchonmuacanho.com bảo vệ chonmuacanho.comục tiêutăng kichonmuacanho.com ngạch xuất khẩu và chonmuacanho.comở rộng thị trường hàng hóa nước ta theo yêu chonmuacanho.comong củaBộ thương chonmuacanho.comại dịch vụ và để triển khai quy định này Thachonmuacanho.com tán dịch vụ thương chonmuacanho.comại phải:

- báo cáo với Đại sứ nộidung lãnh đạo của chỉ huy Bộ dịch vụ thương chonmuacanho.comại hoặc các vụ trưởng được Lãnh đạo bộ uỷquyền với kế hoạch công tác của Thachonmuacanho.com tán tiến hành yêu chonmuacanho.comong đó.

- Xin ý kiến chỉ đạo của Đạisứ nhằchonmuacanho.com hoàn thiện kế hoạch công tác của Thachonmuacanho.com tán triển khai yêu chonmuacanho.comong đó.

- report Đại sứ về các nguồnlực quan trọng tranh thủ sự cung cấp của Đại sứ và cơ quan đại diện.