*
*

*
*
*

*
*

*

*

Theo Thông tư:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông bốn số 23/2014/TT-BTNMTngày 19 mon 5 năm 2014 quy định về Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác gắn liền với đất.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaThông tư số 24/2014/TT-BTNMTngày 19 mon 5 năm năm trước quy định về làm hồ sơ địa chính.

Điều 3. Sửa đổi, xẻ sungThông tư số 25/2014/TT-BTNMTngày 19 mon 05 năm năm trước quy định về bản đồ địa chính.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 5 củaThông bốn số 37/2014/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm năm trước quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 5. Sửa đổi, vấp ngã sungThông tư số 02/2015/TT-BTNMTngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP với Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của chủ yếu phủ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Kim Chi Cải Thảo Tại Nhà Cực Đơn Giản, Cách Làm Kim Chi Cải Thảo Chuẩn Vị Hàn Quốc

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaThông tư số 61/2015/TT-BTNMTngày 15 mon 12 năm năm ngoái quy định về cung cấp và cai quản Chứng chỉ định giá đất.

Điều 7. Sửa đổi, té sungThông tứ số 07/2015/TT-BTNMTngày 26 mon 02 năm năm ngoái quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới áp dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; khẳng định giá mướn đất; giao đất, cho mướn đất và cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

Điều 8. Sửa đổi, vấp ngã sungThông tư số 33/2017/TT-BTNMTngày 29 mon 9 năm 2017 quy định cụ thể Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành phương pháp Đất đaivà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những thông tứ hướng dẫn thi hành nguyên lý Đất đai.

Điều 9. Sửa đổi, vấp ngã sungThông tư số 27/2018/TT-BTNMTngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.