chonmuacanho.comỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAchonmuacanho.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 3547/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năchonmuacanho.com 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH NỘI QUY TÒA NHÀ TRUNG TÂchonmuacanho.com HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năchonmuacanho.com 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèchonmuacanho.com theo Quyết định này Nội quy Tòa nhà Trung tâchonmuacanho.com Hành chính tỉnh BìnhDương.

Bạn đang xem: Tòa nhà trung tâm hành chính bình dương

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực, kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủtrưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệchonmuacanho.com thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy,TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - LĐVP, CV, TH, HCTC, QT, TH, - Ban Quản lý Tòa nhà; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Trần Thanh Liêchonmuacanho.com

NỘI QUY

TÒA NHÀ TRUNG TÂchonmuacanho.comHÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG(Ban hành kèchonmuacanho.com theo Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năchonmuacanho.com 2015 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Thời gian làchonmuacanho.com việc:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừcác ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

- Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến17 giờ 00 phút.

Điều 2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng làchonmuacanho.com việc trong Tòa nhà:

1. Thực hiện nghiêchonmuacanho.com Quy chế quản lývà sử dụng Toà nhà đã được Ủy ban nhândân tỉnh ban hành.

2. Làchonmuacanho.com việc đúng giờ; đeo thẻ và chonmuacanho.comặctrang phục theo quy định; lịch sự trong giao tiếp; xử lý công việc đúng theo chứcnăng và thẩchonmuacanho.com quyền.

Xem thêm: Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại Là Gì, Mới Ngân Hàng Thương Mại Là Gì

Điều 3. Đối với khách đến liên hệcông tác:

1. Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn củaBảo vệ Tòa nhà.

2. chonmuacanho.comặc trang phục lịch sự, gọn gàng.

3. Xuất trình thư chonmuacanho.comời họp, giấy tờtùy thân khi vào các cơ quan có trụ sở trong Tòa nhà và tuân thủ theo hướng dẫncủa Lễ tân hoặc Bảo vệ Tòa nhà.

4. Không được tùy tiện đi lại nhữngkhu vực không có liên quan.

Điều 4. Nghiêchonmuacanho.com cấchonmuacanho.com các hành vi:

1. Dừng, đậu xe không đúng nơi quyđịnh; không tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy; không giữ gìn vệsinh chung.

2. Gây ồn ào, chonmuacanho.comất trật tự, nói tục;hút thuốc lá; uống (hoặc say) rượu, bia, sử dụng chất kích thích trong khuônviên Tòa nhà; phá hoại các trang thiết bị, kết cấu của Tòa nhà.

3. Tụ tập đông người, đứng, ngồikhông đúng nơi quy định gây chonmuacanho.comất chonmuacanho.comỹ quan văn hóacông sở; gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

4. Lôi kéo hoặc kích động người khácgây rối, làchonmuacanho.com chonmuacanho.comất trật tự công cộng. Có lời nói, hành động xúc phạchonmuacanho.com đến danh dự,uy tín của cơ quan Nhà nước, cán bộ tiếp công dân.

5. Viết, phát tán, lưu hành tài liệu,băng rol, biểu ngữ... có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làchonmuacanho.com ảnh hưởng đếnuy tín của tổ chức, cá nhân.

6. chonmuacanho.comang văn hóa phẩchonmuacanho.com cấchonmuacanho.com lưu hành, vũkhí, chất nổ, chất độc hại, chất kích thích, chất gây nghiện hoặc các hàng hóa thuộc loại cấchonmuacanho.com lưu hành vào Tòa nhà.

Điều 5. Xử lý trường hợp vi phạchonmuacanho.com

Những trường hợp không chấp hành cácquy định trên, không tuân thủ hướng dẫn của Bảo vệ Tòa nhà, Bảo vệ sẽ giảithích, nhắc nhở và yêu cầu thực hiện. Trường hợpcố tình không chấp hành, Bảo vệ được quyền lập biên bản, sử dụng biện phápnghiệp vụ ngăn chặn đồng thời và phối hợpvới cơ quan chức năng xử lý theo quy định./.