*
*

*
*
*

*
*

*

*

Theo Thông tư:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaThông tư số 23/2014/TT-BTNMTngày 19 mon 5 năm năm trước quy định về Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất.

Bạn đang xem: Văn bản hướng dẫn luật đất đai

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông bốn số 24/2014/TT-BTNMTngày 19 mon 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính.

Điều 3. Sửa đổi, bửa sungThông tư số 25/2014/TT-BTNMTngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về phiên bản đồ địa chính.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 5 củaThông tứ số 37/2014/TT-BTNMTngày 30 mon 6 năm năm trước quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đơn vị nước tịch thu đất.

Điều 5. Sửa đổi, ngã sungThông bốn số 02/2015/TT-BTNMTngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP với Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của thiết yếu phủ.

Xem thêm: Bán Nhà Quận 3 Dưới 2 Tỷ (08/2021), Nhà Bán Giá Từ 1 Đến 2 Tỷ

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều củaThông tứ số 61/2015/TT-BTNMTngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về cấp cho và cai quản Chứng chỉ định giá đất.

Điều 7. Sửa đổi, vấp ngã sungThông tư số 07/2015/TT-BTNMTngày 26 tháng 02 năm 2015 quy định câu hỏi lập phương án sử dụng đất; lập làm hồ sơ ranh giới áp dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; khẳng định giá thuê đất; giao đất, cho mướn đất và cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn sát với đất so với công ty nông, lâm nghiệp.

Điều 8. Sửa đổi, ngã sungThông tứ số 33/2017/TT-BTNMTngày 29 mon 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nghị định quy định chi tiết thi hành quy định Đất đaivà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những thông tư hướng dẫn thi hành lý lẽ Đất đai.

Điều 9. Sửa đổi, ngã sungThông tư số 27/2018/TT-BTNMTngày 14 tháng 12 năm 2018 lý lẽ về thống kê, kiểm kê đất đai cùng lập bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất.